DOTYCZY KWATEROWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wytyczne dotyczące kwaterowania w roku akademickim 2021/2022

  1. Kwaterowanie mieszkańców będzie odbywało się w Administracji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
  2. W budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
  3. Po wejściu do budynku należy zastosować dezynfekcję rąk.
  4. Wstęp do budynku osób towarzyszących jest zabroniony.
  5. W budynku należy zachować bezpieczny odstęp.
  6. Przy kwaterowaniu w Administracji może przebywać jedna osoba.
  7. Osoba kwaterująca się zobowiązana jest posiadać własny długopis.
  8. Domy Studenta nie zapewniają pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło, poszwy, koc).

 

O przyznaniu miejsca w akademiku decyduje kolejność złożenia wniosku.

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Administrację. W takim przypadku zwolnione miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

Niezbędnymi dokumentami do zameldowania jest dowód osobisty, w przypadku studentów zagranicznych – dowód osobisty, paszport oraz ważna wiza. Każdy mieszkaniec zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności powinien zgłosić w Urzędzie Miasta w Białymstoku (ulica J.K. Branickiego 5/3) pobyt trwający ponad 3 miesiące w terminie 4 dni od dnia zamieszkania. Z ulicy Zwierzynieckiej przy której zlokalizowane są Domy Studenta PB do w/w Urzędu można dojechać autobusem komunikacji miejskiej nr 28.

Pracownik administracji Domu Studenta nie może dokonać zameldowania w Urzędzie Miasta, jedynie potwierdza stosownymi pieczęciami i podpisem pobyt mieszkańca w akademiku na formularzu zgłoszeniowym pobytu czasowego!

Studenci zagraniczni mają obowiązek po zameldowaniu się w Urzędzie Miasta złożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Wojewódzkim województwa podlaskiego (ulica Mickiewicza 3) celem uzyskania Karty czasowego pobytu lub Karty obywatela UE zgodnego z okresem na jaki przyjechali w ramach programu międzynarodowego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Deklaracja zamieszkania

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kwestionariusz

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta wyposażenia pokoju

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Wniosek o zwrot kaucji

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Protokół 

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Opłata miesięczna za zamieszkanie