Dokumenty

ZAKWATEROWANIE

Dokumenty do wypełnienia przy zakwaterowaniu:

  • Wypełniony wniosek o zakwaterowania w Hotelu Asystentazarządzenie nr 70 Rektora Politechniki Białostockiej ( pracownicy Politechniki Białostockiej powinni złożyć dokument po wcześniejszej adnotacji Działu spraw Personalnych, doktoranci PB powinni złożyć dokument po wcześniejszym potwierdzeniu w sekretariacie Szkoły Doktorskiej)

Inne obowiązujące w Hotelu Asystenta dokumenty:

Mieszkaniec przy  zakwaterowaniu zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny segmentu/pokoju oraz stan wyposażenia segmentu/pokoju i podpisać wspólnie z kierownikiem obiektu sporządzony Protokół zdawczo –  odbiorczy.

W sprawie  zakwaterowania nauczycieli akademickich, pracowników Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2022/2023 Administracja Hotelu Asystenta informuje że do dnia 31 maja 2022 roku przyjmowane są wnioski o zakwaterowanie. Wnioski należy złożyć w administracji. Osoby które obecnie zamieszkują w HA, a które chciałyby przedłużyć okres zakwaterowania również proszone są o złożenie takiego wniosku do administracji. Decyzje w sprawie zakwaterowania są podejmowane w miesiącu czerwcu w obecności Komisji ds. Mieszkaniowych.

Zakwaterowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

WYKWATEROWANIE

W przypadku wykwaterowania się z Hotelu Asystenta przed zakończeniem się danego roku akademickiego mieszkaniec zobowiązany jest zgłosić ten fakt do administracji na okres jednego miesiąca przed dniem wykwaterowania.

Osoba wyprowadzająca się z Hotelu Asystenta zobowiązana jest  do rozliczenia się z segmentu/pokoju na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie strony podczas zakwaterowania – załącznik nr 4 do Regulaminu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.

Przez wykwaterowanie rozumie się  opuszczenie  w ustalonym wcześniej terminie przydzielonego segmentu/pokoju, po uprzednim uregulowaniu wszystkich należności, w tym również ewentualnych kosztów wartości naprawy zniszczeń wynikających z odebrania protokołu zniszczeń – załącznik nr 6 do Regulaminu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej, starannym i dokładnym posprzątaniu w całości segmentu/pokoju. Po skończonych pracach i spisaniu stanu licznika energii elektrycznej komplety posiadanych kluczy należy zwrócić do administracji, nie później niż w deklarowanym wcześniej terminie.

Wykwaterowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

ZARZĄDZENIA  REKTORA

  • Zarządzenie nr 43/2022 roku Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 29.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej” oraz cennika opłat miesięcznych za zamieszkanie w Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.
  • Zarządzenie nr 65/2022 roku Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 13.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej” oraz cennika opłat miesięcznych za zamieszkanie w Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.
  • Zarządzenie nr 70/2023 roku rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej” oraz cennika opłat miesięcznych za zamieszkanie w Hotelu            Asystenta Politechniki Białostockiej