DOTYCZY KWATEROWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Przyjmowanie podań o przyznanie miejsca w Domach Studenta na nowy rok akademicki 2019/2020 odbywać się będzie podczas dni otwartych w Domu Studenta nr 1 Alfa w terminach:

13.07.2019 r. – w godz. 10.00-14.00

15-17.07.2019 r. – w godz. 9.00-14.00

O przyznaniu miejsca w akademiku decyduje kolejność złożenia wniosku.

 

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Administrację. W takim przypadku zwolnione miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

Niezbędnymi dokumentami do zameldowania jest dowód osobisty, w przypadku studentów zagranicznych – dowód osobisty, paszport oraz ważna wiza. Każdy mieszkaniec zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności powinien zgłosić w Urzędzie Miasta w Białymstoku (ulica J.K. Branickiego 5/3) pobyt trwający ponad 3 miesiące w terminie 4 dni od dnia zamieszkania. Z ulicy Zwierzynieckiej przy której zlokalizowane są Domy Studenta PB do w/w Urzędu można dojechać autobusem komunikacji miejskiej nr 28.

Pracownik administracji Domu Studenta nie może dokonać zameldowania w Urzędzie Miasta, jedynie potwierdza stosownymi pieczęciami i podpisem pobyt mieszkańca w akademiku na formularzu zgłoszeniowym pobytu czasowego!

Studenci zagraniczni mają obowiązek po zameldowaniu się w Urzędzie Miasta złożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Wojewódzkim województwa podlaskiego (ulica Mickiewicza 3) celem uzyskania Karty czasowego pobytu lub Karty obywatela UE zgodnego z okresem na jaki przyjechali w ramach programu międzynarodowego.

 

Podanie o przyzanie miejsca w DS PB

Podanie o zamieszkanie w okresie wakacyjnym

Zarzadzenie Rektora

Regulamin Domu Studenta

Regulamin Obcokrajowca

Kwestionariusz

Oświadczenie

Wniosek o zwrot kaucji

Karta wyposażenia pokoju

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozmiar czcionki
Wybierz kontrast