Deklaracja zamieszkania w domach studenta Politechniki Białostockiej

Wybór pokoju w domach studenta
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail:rektorat@pb.edu.pl.
 • Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO1, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji procedury związanej z zakwaterowaniem i zamieszkiwaniem w Domach Studenta Politechniki Białostockiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO1, w związku z art. 1 ust. 5 oraz art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Domu Studenta Politechniki Białostockiej;
 2. rachunkowym,
 3. archiwizacji

na podstawie obowiązujących przepisów regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1;

 1. windykacji należności i/lub dochodzenia roszczeń,
 2. generowania statystyk

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń oraz generowania statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1;

 • Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji wyżej określonych celów, a brak ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku i zakwaterowanie w DS PB;
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 1. sprostowania danych;
 2. usunięcia danych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)