Kim są:
Każdy akademik Politechniki Białostockiej posiada swoja Radę Mieszkańców. Są to osoby wybrane przez mieszkańców danego akademika. Są to łącznicy między kierownictwem a mieszkańcami. Są po to, aby wszystkim mieszkało się lepiej i przyjemniej.

Podstawa prawna funkcjonowania organu:


Rozdział IX

Rada Mieszkańców
§ 29.
1.Rada Mieszkańców reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenta i jest, wraz z kierownictwem Domu Studenta,odpowiedzialna za organizowanie życia społeczności akademickiej i utrzymanie porządku w akademiku i w jego otoczeniu.
2.
Rada Mieszkańców działa w oparciu o Regulamin Domu Studenta Politechniki Białostockiej, niniejszy Regulamin i Ordynację Wyborczą Samorządu Studentów.
§ 30.
1.
W każdym Domu Studenta Politechniki Białostockiej funkcjonuje odrębna Rada Mieszkańców.
2.
Wybory do Rady Mieszkańców określa Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów.
3.
W skład Rady Mieszkańców wchodzi:
1)
jeden przedstawiciel Samorządu,
2)
czterech mieszkańców Domu Studenta posiadających kartę mieszkańca.
§ 31.
1.
Rada Mieszkańców wybiera ze swego grona Przewodniczącego. W przypadku braku jednomyślności wśród członków Rady Mieszkańców , Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w wyborach do Rady Mieszkańców.
2.
Przewodniczącym Rady Mieszkańców nie może zostać przedstawiciel Samorządu Studentów.
3.
Przewodniczący uwierzytelnia swoim podpisem wszelkie dokumenty Rady Mieszkańców.
4.
Rada Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego decyzją podjętą większością głosów.
§ 32.
Rada Mieszkańców ma prawo do informacji związanych z funkcjonowaniem Domu Studenta.
§ 33.
Do zadań Rady Mieszkańców należy:
1) reprezentowanie mieszkańców wobec władz Uczelni i administracji Domu Studenta,
2) współpraca z władzami Uczelni i administracją Domu Studenta poprzez:
a) pomoc w czasie kwaterowania i wykwaterowywania mieszkańców,
b) opracowanie, wspólnie z administracją Domu Studenta, planu zakupów, zamierzeń technicznych i modernizacji Domu Studenta,
c)ustalenie, wspólnie z kierownictwem Domu Studenta, sposobu wykorzystania pomieszczeń ogólnego użytku i zaplecza socjalno-gospodarczego Domu Studenta,
3)ustalenie, w porozumieniu z kierownikiem Domu Studenta, szczegółowych zasad porządkowych obowiązujących w Domu Studenta,
4)organizowanie pracy mieszkańców na rzecz Domu Studenta i jego otoczenia,
5)uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców,
6)organizowanie wakacyjnej przechowalni mienia mieszkańców na zasadach ustalanych corocznie przez Radę Mieszkańców,
7)inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.
§ 34.
Do kompetencji Rady Mieszkańców należy:
1) opiniowanie pracy administracji Domu Studenta,
2)opiniowanie i współtworzenie zmian Regulaminu Domu Studenta,
3)w uzasadnionych przypadkach wejście komisyjnie, wraz z kierownikiem Domu Studenta, do pokoju studenckiego,
4) występowanie do kierownika Domu Studenta z wnioskiem o usunięcie z akademika mieszkańca, który w sposób rażący narusza Regulamin Domu Studenta,
5) wnioskowanie o udzielenie pomocy materialnej mieszkańcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
§ 35.
1.
Prorektor ds.studenckich i dydaktyki może zawiesić działalność Rady Mieszkańców w przypadku działalności niezgodnej z zarządzeniami władz Uczelni. W takim przypadku jej kompetencje przejmuje kierownik Domu Studenta.
2.
Samorząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 mieszkańców Domu Studenta, po stwierdzeniu istotnych uchybień w działalności Rady
Mieszkańców lub uchylania się przez nią od pełnienia obowiązków, może odwołać Radę lub jej poszczególnych członków.
3.
W przypadku odwołania całej Rady Mieszkańców rozpisuje się nowe wybory. Kadencja nowej rady trwa do dnia, w którym skończyłaby się kadencja odwołanej rady.