Już w poniedziałek tj. 10.06.2024 od godziny 9.00, obecni mieszkańcy Domów Studenta, którzy zechcą mieszkać w akademikach w nowym roku akademickim 24/25, będą mogli aplikować o miejsce.

Krótka informacja uzupełniająca :

Aplikować powinni :

–  wszyscy, którzy na dzień 30.06.2024 są mieszkańcami  akademików i  na dzień 01.10.2024 będą posiadali status studenta PB

– studenci zagraniczni, którzy kontynuują zamieszkanie

– studenci, którzy chcą mieszkać w akademiku w wakacje i po wakacjach,  i chcą zmienić standard zamieszkania

Aplikacja nie daje możliwości wyboru akademika.

Swoje „ życzenie” można zapisać w INFORMACJACH DODATKOWYCH.

Przed złożeniem aplikacji, zapoznajcie się z cennikiem

https://akademiki.bialystok.pl/dom-studenta-epsilon/cennik/

Akademik Epsilon to standard  (2 pokoje na / 1 łazienka),

MACIE MOŻLIWOŚĆ 3 WYBORÓW, POŚRÓD 6 RODZAJÓW POKOI

Pokój 1 osobowy Delux (2 pokoje/1 łazienka)

Pokój 1 osobowy (2 pokoje/ 1 łazienka)

Pokój 1 osobowy (4 pokoje/1 łazienka)

Pokój 2 osobowy (4 pokoje/1 łazienka)

Pokój 2 osobowy (2 pokoje/1 łazienka)

Pokój 2 osobowy Delux  (2 pokoje/1 łazienka)

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA ! POWODZENIA !

On Monday, June 10, 2024, from 9:00 a.m., current residents of student residence halls who want to live in dormitories in the new academic year 24/25 will be able to apply for a place.

Brief additional information:

They should apply:

– all who are residents of dormitories as of June 30, 2024 and will have the status of a PB student as of October 1, 2024

– foreign students who continue to reside

– students who want to live in a dormitory during and after the holidays and want to change the standard of living

The application does not allow you to choose a dormitory.

You can write down your “wish” in ADDITIONAL INFORMATION.

Before submitting your application, please read the price list

Cenniki

We have 6 types of rooms.

YOU HAVE THE POSSIBILITY OF 3 CHOICES AMONG 6 TYPES OF ROOMS

Epsilon dormitory is standard (2 rooms / 1 bathroom),

Delux Single Room (2 rooms/1 bathroom)

Single room (2 rooms/1 bathroom)

Single room (4 rooms/1 bathroom)

Double room (4 rooms/1 bathroom)

Double room (2 rooms/1 bathroom)

Delux double room (2 rooms/1 bathroom)

WE ARE WAITING FOR APPLICATIONS! GOOD LUCK !