W pierwszym etapie rekrutacji tj. od godz.: 09:00, 10/06/2024r. do 13/06/2024r. aplikują studenci Politechniki Białostockiej, mieszkający w Domach Studenta, na dzień 30.06.2024 r. oraz posiadający status Studenta na dzień 01.10.2024r. (tzw. dotychczasowy mieszkaniec). 

ZASADY:
•    O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje kolejność złożenia wniosku.
•    Termin składania wniosków od godz. 09:00 dnia  10/06/2024 do 13/06/2024 r.
•    Wnioski przesłane poza wyznaczonymi terminami  nie będą  rozpatrywane.
•    Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z opisami standardów pokoi.
•    Do kontaktu z wnioskującym o pokój, wykorzystywane będą dane  z formularza.
•    Aktualne informacje dotyczące kwaterowania będą publikowane na stronie Domów Studenta.
•    Informacje o przyznaniu miejsca w danym Domu Studenta, będą przekazywane drogą e-mail najpóźniej do dnia 31.08.2024r.
•    O miejsce aplikuj tutaj  https://akademiki.bialystok.pl/aplikacja/ .
W przypadku pytań związanych z kwaterowaniem prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej
oa.com@pb.edu.pl, tel.: 85 746 97 19, 85 746 97 45

DECLARATIONS OF RESIDENCE FOR 2024/2025
RULES:
•    The order in which the application is submitted determines the order in which the application is submitted.
•    Deadline for submitting applications from 09:00 a.m. on 10/06/2024 to 13/06/2024
•    Applications sent outside the specified deadlines will not be considered.
•    Before completing the application, please read the descriptions of room standards.
•     The data from the form will be used to contact the room applicant.
•    Current information regarding accommodation will be published on the Student Dormitories website.
•     Information about the allocation of a place in a given Student Dormitory will be sent by e-mail no later than August 31, 2024.
•     Apply for a place here https://akademiki.bialystok.pl/aplikacja/.
 If you have any questions related to accommodation, please contact the Residents’ Service Center of the Academic Housing Estate of the Białystok University of Technology.
       oa.com@pb.edu.pl, tel.: 85 746 97 19, 85 746 97 45